cesta pre vyššiu kvalitu a harmóniu života...

Čo je to orgonit...

22.11.2013 19:12

ORGONIT je energetický harmonizér a transformátor negatívnej energie zo svojho okolia. Orgonit do seba naťahuje negatívnu energiu z okolia a svojim jedinečným zložením ju mení na pozitívnu, ľudskej psychike a zdraviu prospešnú vitálnu životnú energiu.

Čo dokáže orgonit - Neutralizuje negatívne pôsobenie elektromagnetického žiarenia vysielačov a všetkých elektroník.

Technické žiarenie najmä v oblasti mikrovĺn, skalárnych a skrytých polí pôsobí disharmonicky a deštruktívne na štruktúru buniek všetkého živého. Orgonit dokáže transformovať negatívne energie na akceptovateľné tým, že ich harmonizuje. Účinkuje intenzívne a s prekvapivo širokým dosahom.

Eliminuje pôsobenie geopatogénnych zón na najnižšiu možnú hranicu

Mnohí tvrdia, že orgonit ruší geopatogénne zóny. Nie je to celkom tak. To by sa musel najskôr zrušiť ich zdroj v geologickom podloží, čo nie je možné. Orgonit však pôsobenie zón efektívne transformuje. Nerozptýli pole patogénnej zóny ako také, skôr ho transformuje a harmonizuje, takže pôvodne disharmonicky pôsobiace rozdielne vlnové dĺžky sa stanú minulosťou, pokiaľ sa umiestni orgonit do priestoru. Najúčinnejšie je položiť ho do negatívneho ohniska kríženia niekoľkých zón. Orgonit ohnisko doširoka rozptýli, rozriedi, takže v mieste pôvodného ohniska už po niekoľkých minútach sa nenameria takmer žiadne negatívne pôsobenie. Zistí sa len veľmi zanedbateľná hodnota intenzity pôvodného negatívneho poľa.

Čistí vodu, rybníky, rieky, studne a vodu v podzemí

V tejto oblasti sa skúsenosti zatiaľ zbierajú, avšak informácie zo zahraničných zdrojov jednoznačne potvrdzujú už niekoľkoročné úspechy s využitím orgonitov do domácej studne, záhradných nádrží i bazénov. Podľa meraní orgonit neovplyvňuje pôsobenie poľa podzemných tokov, ktoré pôsobí negatívne vedľa ostatných geopatogénnych a technických zón; len ho harmonizuje a eliminuje jeho negatívne pôsobenie.

V kombinácii viacerých orgonitov blízko seba sa účinok umocňuje

Orgonit priťahuje energie zo svojho okolia vrátane tých už očistených „kolegom susedom“, druhým orgonitom. Tým pádom ich pozdvihne ešte o triedu vyššie. Takto navýšené ich zase odráža do okolia. V rámci akčného rádiusu si ich zasa pritiahne susedný orgonit a opäť ich o niečo pozdvihne. Tak dokola prebieha rezonancia medzi dvoma a viac orgonitmi. Ich účinok v priestore sa vzájomne umocňuje priamou úmerou.

Je silným zdrojom záporných iónov

Dnes je v našom životnom prostredí stále menej záporných iónov. Je otázkou, či je to spôsobené negatívnymi dopadmi súčasnej spoločnosti na životné prostredie. Okolie je stále viac preplňované kladnými iónmi, čo môžeme pociťovať v podobe ťažkého vzduchu ako v skleníku nielen v sparnom lete, kedy sa človek skôr zadýchava atď. Opakom je príjemný pocit vo sviežom parku pri fontáne, pri horskom potoku alebo po búrke, kedy je ovzdušie plné záporných iónov. Okrem iného tiež orgonit produkuje tieto záporné ióny. Citeľné zmeny sú pozorované pri väčšom množstve orgonitov v miestnosti.

Čistenie a ochrana potravín v chladničkách

Chladnička pôsobí kovovými stenami ako faradayova klietka, v ktorej sa násobia elektromagnetické polia od motora kompresora a ďalšej elektroniky inštalovanej pre chod chladničky. Orgonit umiestnený k potravinám toto prostredie čistí od vznikajúceho elektrosmogu, neutralizuje negatívne pole, a tak potraviny v uzavretom priestore čistí a vitalizuje. Podporuje udržanie ich nutričnej hodnoty a sviežosti.

Orgonit podporuje a regeneruje nielen ľudský organizmus

Zdravie je otázkou správnej funkcie buniek živého organizmu. Disharmonické energie, elektrosmog i patogénne zóny narúšajú správnu funkciu buniek. Bunka vynakladá viac námahy na udržanie rovnováhy pre svoju správnu činnosť, čím sa viac zanáša odpadovými zlúčeninami a nemá toľko síl ich vylučovať. Je oslabovaná, postupne dochádza k jej chorobe a pozvoľna umiera. Pokiaľ je živý organizmus človeka, zvieraťa i rastlinnej vegetácie naďalej vystavovaný takejto trvalej disharmonickej záťaži, degeneruje a pozvoľna chradne a umiera. Priložený orgonit nepretržito a efektívne harmonizuje všetky prítomné polia; negatívne pole neutralizuje a priťahuje množstvo živej prány. Očistenú ju potom vracia a odráža do okolitého priestoru. Tým sa pobyt v blízkosti trebárs i jediného orgonitu stáva podobne liečivým ako pobyt a hlboké dýchanie vo voňavom lese či na lúke presiaknutej čistou životnou pránou a slnečným žiarením. Telo i celý bunkový systém pocítia úľavu a jeho potenciál regenerácie ako by sa prebudil. Ihneď dochádza k samoliečbe, obnove, celkovej úľave tela, často i prekvapivo od rôznych dlhoročných bolestí.

Transformuje deštruktívne energie; čistí, vitalizuje a nabíja telo a okolie živou energiou

Orgonit by sa mohol nazvať jednoducho laicky ako „práčka energií“. Priťahuje a neutralizuje negatívne energie. Všetok disharmonický negatívny charakter transformuje na liečivú a živú zdravú pránu. Do domov sa odporúča orgonity rozmiestniť do rohov miestností; preferujeme spálne alebo miesta s najhoršou kumuláciou patogénnych zón, aby ich neutralizovali. Telo, vrátane aury, je v blízkosti orgonitu vitalizované a nabíjané zdravou liečivou pránou. Transformácia a čistenie prebiehajú i na psychosomatickej úrovni. Psychické a iné ťažkosti , nánosy a bloky sú rozpustené, pretože prestávajú byť živené na svojej nízkovibračnej úrovni.

Čistí priestory od negatívnych nízkych astrálnych a iných entít a foriem

Čakárne, vlakové stanice, hostince, zákutia temných uličiek starých domov a pivníc, staré štôlne hĺbené zajatcami, bláznince, verejné domy, dopravné prostriedky – tam všade je zvýšený výskyt negatívnych myšlienkových, astrálnych a iných foriem, kde často dochádza k nepríjemným pocitom alebo prejavom. Sú to ťažké psychosomatické nízke energie a formy, ktoré orgonit svojim účinkom odpudzuje. Nižšie a disharmonické formy, energie, entity nemôžu v blízkosti orgonitu dlho odolávať.

Orgonit pôsobí aj na rastliny, ktoré rastú rýchlejšie a do väčších výšok, rozmerov, plodnosti a zdravia

Vďaka orgonitu sa rastliny oveľa lepšie bránia proti napadnutiu hmyzom, plesňami, vírusmi. Orgonit rozptyľuje prípadné prítomné deštruktívne patogénne a technické polia, vďaka ktorým by boli rastliny oslabované. Vďaka tomu rastliny po umiestnení orgonitu do ich blízkosti pomerne rýchlo reagujú väčším vzrastom a kvalitou plodov. Vegetácia často dosiahne až dvojnásobnú kvalitu. Preto je ideálne umiestniť niekoľko orgonitov do svojej záhradky, sadu, skleníka či studne.

Ruší psychopatogénne zóny a polia, podporuje vzťahy a rodinu

V prítomnosti orgonitu sa prejavuje zmena v náladách ľudí. Nastáva väčšie uvoľnenie a radostnejšia nálada; harmonizácia. Orgonit všeobecne zlepšuje a upokojuje atmosféru doma i v ďalších sociálnych priestoroch každého druhu. Princíp fungovania je rovnaký ako v uvedených predchádzajúcich bodoch: orgonit neutralizuje negatívny charakter pôvodných odtlačkov polí zo starých udalostí, mnohoročných nánosov konfliktov, lokálnych tragédií, starých pohrebísk, ale i nízkych a deštruktívnych vyžarovaní niektorých ľudí v súčasnosti. V kancelárii podporuje otvorenosť, kladné jednanie v zmysle tolerancie a dobrých medziľudských vzťahov. Prehlbuje intenzitu a hĺbku vzťahu k blížnym; spoločné zdieľanie zážitkov a emócií. Všetkému kladnému vytvára akoby stabilnejšiu základňu a odrazový mostík plný živého a žiarivého potenciálu.

Podporuje meditácie, rozjímanie, rôzne terapie

Prečistená atmosféra a prítomné energie iskrivej zdravej prány pôsobia blahodarne na somatických aj ostatných úrovniach. Preto i myšlienkové pochody sú v kladnom a konštruktívnom zmysle podporované. Rozdiel je rýchlo znateľný s umiestnením orgonitu do blízkosti masérskeho či iného lôžka, kde sa prevádzajú terapie, práce s energiami alebo mysľou.

.

Orgonit je zmes organickej živice a veľkého množstvu malých kovových častíc a kryštálov (liečivých kameňov). Organická živica do seba naťahuje energiu elektromagnetických polí (žiarení) zo svojho okolia, táto energia sa následne odráža a zrýchľuje od kovových častíc, vďaka čomu sa prečisťuje a do svojho okolia sa vyžaruje späť už ako vitálna, zdraviu prospešná energia, obohatená o vibrácie liečivých kameňov, ktoré sú v orgonite obsiahnuté a zvyšujú jeho účinnosť. Z pohľadu iónov orgonit do seba natiahne katióny z okolia, ktoré sa pri rýchlych odrazoch od kovových častíc ( ktoré vo svojej kryštalickej mriežke zdieľajú valenčné delokalizované elektróny) a aj vďaka liečivým kameňom, ktoré zosilňujú a formujú túto energiu, z orgonitu vystupuje už neškodné, ba priam životu prospešné anióny. Ide o podobný proces, ktorý sa deje s vodou pri silnej turbulencii, keď padá z vodopádov. Orgonity nepotrebujú žiadny vonkajší zdroj energie, preto je ich použitie možné prakticky všade. Doprajte si aj vy viac vitálnej energie s orgonitom.

Dôkaz funkčnosti orgonitu
Napriek tomu, že výsledky výskumu modernej fyziky nám dokazujú, že vlastnosti všetkých materiálnych a organických štruktúr sa zakladajú na vibráciách energie, naša veda a bežné meracie prístroje sa momentálne sústredia na hustejšie energie, teda hmotu a keďže orgonit pracuje s jemnou všadeprítomnou energiou, fungovanie orgonitu (teda jeho schopnosť neutralizovať a transformovať negatívnu energiu z okolia, ako elektrosmog, geopatogénne zóny a psychosomatické zóny na pozitívnu energiu nezaťažujúcu ľudskú psychiku, zdravie a prírodu) sa nedá bežne dostupnými meracími prostriedkami dokázať.
Ľudia, ktorí dokážu vnímať jemnohmotné energie bez nejakých prístrojov, ako napríklad niektorí prírodní liečitelia nepotrebujú žiadne dôkazy, ale takých je bohužiaľ len malá hŕstka. (Než sme sa rozhodli začať vyrábať orgonity vo väčšom rozsahu, ukázali sme jeden z našich orgonitov prírodnej liečiteľke, ktorá o orgonitoch dovtedy nepočula, ale potvrdila nám vlastnosti, ktoré sa všeobecne orgonitom pripisujú).
Bádatelia v oblasti orgonu a orgonitu väčšinou dokazujú funkčnosť orgonitu na bežne viditeľnej umelej oblačnosti, ako predstaviteľke negatívnej orgonovej energie (viac v sekcii chemtrails), ktorú dokážu niektoré typy orgonitov rozptýliť aj napriek tomu, že sa nachádza niekoľko kilometrov nad zemou. Zatiaľ, čo tento typ dôkazov je pre niekoho evidentný, iným sa môže javiť ako nepostačujúci.
Vďaka moderným technológiám však existuje možnosť odfotogravofať auru. Aura je energetické pole ktoré vyžarujú čakry a ktoré obklopuje každého človeka a má tvar vajíčka.
Dokázať priaznivý vplyv orgonitu na ľudský organizmus sa dá aj pomocou fotografie aury osoby bez, a s orgonitom, keďže na aure je vidieť, v akej kvalite prúdi vitálna energia v našom fyzickom a zároveň éterickom (aurickom) tele, ktoré zabraňuje chorobám a škodlivým látkam, aby vnikali do tela a súčasne vyžaruje neustále prúd životnej energie do okolia. Takýto pokus odvysielala tv markíza vo svojej reportáži v relácii Reflex.

http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/reflex/49064
Odporúčame každému, aby si pôsobenie orgonitu vyskúšal na „vlastnej koži“ a doprial si tak viac vitálnej energie s orgonitom.

 

Kontakt

Jofi

orgonit123@azet.sk

0917109927

Košice
SLOVAK REPUBLIC

Vyhľadávanie

ORGONITY SKLADOM (ORGONITES ON THE STOCK)

----------------------------------------------------------

MALÉ ORGONITY (SMALL ORGONITS). Nie sú skladom (out of stock)

orgonit, pyramid, feng shui, natural quartz, celtic spiral, harmonizer, pyramída, orgon

orgonit, pyramid, feng shui, natural quartz, celtic spiral, harmonizer, pyramída, orgon

orgonit, pyramid, feng shui, natural quartz, celtic spiral, harmonizer, pyramída, orgon

orgonit, pyramid, feng shui, natural quartz, celtic spiral, harmonizer, pyramída, orgon

orgonit, pyramid, feng shui, natural quartz, celtic spiral, harmonizer, pyramída, orgon

orgonit, pyramid, feng shui, natural quartz, celtic spiral, harmonizer, pyramída, orgon

orgonit, pyramid, feng shui, natural quartz, celtic spiral, harmonizer, pyramída, orgon

orgonit, pyramid, feng shui, natural quartz, celtic spiral, harmonizer, pyramída, orgon

orgonit, pyramid, feng shui, natural quartz, celtic spiral, harmonizer, pyramída, orgon, amethyst

orgonit, pyramid, feng shui, natural quartz, celtic spiral, harmonizer, pyramída, orgon, selenit

orgonit, pyramid, feng shui, natural quartz, celtic spiral, harmonizer, pyramída, orgon

orgonit, pyramid, feng shui, natural quartz, celtic spiral, harmonizer, pyramída, orgon, aventurine

ametyst, orgonit, pyramid, feng shui, natural quartz, celtic spiral, harmonizer, pyramída, orgon

orgonit, pyramid, feng shui, natural quartz, celtic spiral, harmonizer, pyramída, orgon, amethyst

orgonit, pyramid, feng shui, natural quartz, celtic spiral, harmonizer, pyramída, orgon, aventurine

atmetyst, orgonit, pyramid, feng shui, natural quartz, celtic spiral, harmonizer, pyramída, orgon

 

 

 

 

 

 

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode